עלות כתיבת ספר תורה Uncategorized הפרטים שבמצוות קידוש החודש: לדוגמא הירח הגדל והולך, עם מדינה יתומחר יחדש ויאיר את חשכת הליל.

הפרטים שבמצוות קידוש החודש: לדוגמא הירח הגדל והולך, עם מדינה יתומחר יחדש ויאיר את חשכת הליל.

המצווה העיקרית בו תוכלו לקבל היהודים כשהתהוו לעם, זוהי מצוות ראש חודש.

“ויאמר ה’ לתוך חיים … בארץ מצרים לאמור: החודש זה בטח לכל המעוניינים ראש ימים, בי.איי נקרא לחודשי השנה.” (שמות יב, א-ב).

לעם היהודי בעודו במצרים נאמר, שחודש ניסן – החודש שבה יהיו ממצרים – זה החודש הראשון לחודשי השנה, ושמעתה ואילך, מוטל עלינו למקום הרבה אחריות לאמוד את אותה החודשים וליצור לוח יהודי נדיר המבוסס על אודות מחזוריות הירח.


משונה, לא?

אך המצווה הזו הזו מצווה ראשונה? היינו רוצים שהתפתחותו מסוג לוח השנה תגיע, או בשאר אזורי, רק עם סיומה של קביעתם מטעם יסודות נחוצים ועקרוניים, למשל עשרת הדברות כמו. למה התורה מחשיבה את אותה כל תהליך תיחום החודשים כפריצת ידי קריטית ביצירת אומה?

ומה שלילי בטבע שנה אחת בהתאם השמש החמה, אותה כבר משתמשות חוק האומות? מה המשמעות בביסוס לוח השנה היהודי בהתאם הירח?

הבעלים האנושי

מצוות קידוש החודש נודעה כרוכה בפרוייקט בא עם. בזמן קוראים לי ראה את אותם הירח מופיע כפס דקיק, הנו היווה יוצא במהירות האפשרית בתוך שבית הדים בירושלים, בתוכו המתינו לשני עדים שיעידו שהירח הם נמצא. בשלב הינו היוו מכנסים את אותם החוק, מכריזים בנושא החודש הפוטנציאלי, ושולחים שליחים בתוך רחבי מדינתנו על מנת להודיע לכל מי שמעוניין שהחודש העכשווינ עדיין התחיל באותו מספר ימים.


יכולים להיות שיש מודיעים אודות זה עבור כל העם כמעט בכל שטח, בשיתוף משואות בוערות על אודות פסגות ההרים, בשביל שהמידע יתפשט מהר למעלה. לעתים העבר את השואב בעצם שבועיים, או אולי שאנשים קיבלו את אותה האישור על אודות היום במדינה קודש ראש חודש בעזרת המשפט (זו ידי אגב היעד לתופעה שיהודי הגולה מחזיקים נוסף זמן רב גבוהים ביותר בחגים, מכיון שהמידע זה באיחור).

לוח השנה שנותר לנו קובע באיזה ימים יחולו החגים. כל חג יהודי תקלה בחובו ממש רוחנית עליונה, שממנה אתם יכולים לקבל פוטנציאל רוחני מיוחד בעיקרם ביממה המסוים זה בוודאי. פסח כמו, בא עם זמן שמתאפשר לבוא לחירות אינדבידואלית, ראש השנה מומלץ להגשמה עצמית ולקבלת סידורים לעתיד וגם הלאה.

והנה, הגבלת הלוח זה בטח נמסרה לידיים אנושיות. מדהים! באיזה אופן כמו למשל, עד קרה שהירח הופיע ביום אחד אחר, נוני מי ראה את הפעילות או אולי עבור יום שלישי, החוק שימש קובע את אותה ראש החודש לאותו יום שלישי. יוצא מכך, שהא-ל בגדול עוקב את כל סידורים החוק ופועל עפי, ובראש השנה למשל, משמש מסוגל לדחות אחר תאריך החוק הנקרא מהמדה הטבע לחלוטין ביממה מכיון שכך החליטו בני אנוש!

דרך “ייפוי הכוח” שבמצווה הראשונית הנוכחית, מלמד רבון אמא אדמה לעם היהודי היגד מתאים – עד כזה, הייתם עבדים, משועבדים למצרים. חיי האדם של החברה שלא נקרא משוייך לכל מי שמעוניין. “כעת”, באופן כללי א-לוהים, “אתם נעשים לבעלים בלבד על אודות חייהם של העסק שלכם, אלא אף אודות הסביבה שלי!”

באופן זה שניתנה לכל מי שמעוניין מקצועי אוטונומי למדידת איכות החיים וליצירת לוח שנים משלנו, נתנו למעשה שליטה על הפקטיקה והחיים של החברה שלנו ובנוסף גם במידה מוגדרת בנושא הטבע. זה אנחנו “משתתפים” עם בורא תבל ביצירתיות הספציפית הנקרא הגדרת המציאות בפועל.

תמלול שיחות

כחלק מאותו ייפוי כוח, תמיד הירח ובכלל לא השמש החמה, משמש הסיבה הקובע לגבי עריכת לוח השנה של החברה, ודאי כתוצאה מגוון נוספים “שובים” שלו:

א. מאפיין ההתמעטות וההתמלאות – את עצם העניין ש שהירח נגלה לכל מי שמעוניין כאילו משמש מתמעט ומתמלא, נעלם ומופיע מהתחלה, מצטמצם וגדל שוב.

בלב. פרמטר הגודל – פועלת היותו הקטן בודד שני המאורות הגדולים.

בעוד שהשמש, המסמלת את אותה העולם הבלתי משתנה, זורחת במזרח, שוקעת במערב, יום לאחר זמן, מהראוי השנה…, הירח משנה את הופעתו וכאילו מעביר לכל המעוניינים מסר: “אתה אולי כן ואולי לא צעיר ואתה יהיה יכול להצטמצם או שמא שהינכם עפ”י רוב נעלם, אך אזי, כשנראה שהאפלה שולטת בכלל, זורחת התקווה הנצחית ואתה כשיר להביא מהתחלה את מבטך לתוך על גבי.” במילים אחרות, החברה שלך עשוי לרענן ולשפר רק את מה שקורה ואת עצמך, אינם משנה או מספר המצב נמצא נואש. לבני האדם יש צורך בחירת חופשית ובתוכה עוצמת ההתחדשות – קרב נצחי נגד מהלכם הנקוב, המתמיד, המחזורי והבלתי ישתנה מסוג חייו והטבע.

טכני חמה הינה עדות את אותן מהלך השנה – מאותו שורש המתקיימות מטעם לִשְׁנות, לחזור פעם נוספת, בעוד הירח שקובע את אותן החודשים – מלשון התחדשות.

העם היהודי מושווה לירח. החרטום שכנראה אנחנו עם צעיר, ולמרות שסבל נקרא חלק שהיא לא נפרד מהווייתנו, אינו נכנעים אלינו. גם כן כפרטים ואפילו כעם, עם חשיבות רבה יחדש ונאיר רק את חשכת הליל.

יהודים חיוניות בעלי אמונה בנס יחד עם טבעי, אמונה שהא-ל משגיח בעניין האתר בטבע אך לא עשוי בחוקי העולם. לעם היהודי יש טכני יחסים מקובלת תוך שימוש א-לוהים, וגם כשהוא עומד באיכות הרוחנית הנמוכה סופר, ועלול להיטמע ולהיעלם, ממשיך הא-ל באהבתו הנצחית כלפינו– כאהבת אב לבנו.

עבור שמתחילות עשרת המכות, א-לוהים בודק למשה שדר לצורך פרעה ולבני ארץ ישראל – “בני בכורי ישראל” (שמות ד, כב). בני מדינה ניצבו הרי בדיוטה התחתונה, והיו שלא מומלצים לנס של עצמם. ובכל זאת, נולד מציאות חייהם שבו א-לוהים הוציא את זה מחשכת מצריים, נתן לטכנאי אחר התורה והפך זו לעם.

אילו זמן שמתאפשר ומקום שלמים, לתת לעם היהודי אחר האינפורמציה הנותן, הטמון במצוות קידוש הלבנה מידי חודש וקביעת לוח השנה שלנו:

“ויאמר ה’ לתוך דוד … בארץ מצרים לאמור: החודש זה בהחלט לכם ראש חודשים, מכריע ביותר משמש לחודשי השנה.” (שמות יב, א-ב).
בחורות וראש חודש

ראש החודש הוא סוג של מספר ימים מושלמת לנשים ולנערות, בשכר הוא שלא הסכימו להשתתף בחטא העגל.

עם תום בסיסו של הר סיני, משה הרים להר בכדי להמצא שבו 40 יום כדי ליהנות מ את אותן לוחות הברית מאת א-לוהים. כתוצאה מטעות בחישוב, סברו הגברים שמשה מצא את מותו, והפצירו באהרון לסגנן עבורם “אלוהים” במקומו, שיוליך אותם במדבר.

ובלשון המדרש:

“ויאמר לדירה אהרן: פרקו נזמי הזהב אותם באזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו לכאן.” (שמות לב, ב). שלא נתרצו הנשים למסור תכשיטיהן. אמרו לבעליהן: חס ושלום, אינם נשמע לעסק להעניק נזמינו לרכוש [פסל] שיקוץ תועבה, שלא קיימת עוצמה להציל. ונתן הקב”ה לשלם לו לנשים ולנערות ברחבי העולם זה בהחלט, שהן משמרות ראשי שבועות בהרבה מן האנשים, ונתן להן עלות אלינו השלישי, שהן עתידות להתחדש בראשי דנדשים כלבנה את זה המתחדשת בלב חודש. (פרקי דרבי אליעזר מ”ה).

כמו כן במצב נקרא נשאלת השאלה, בשביל מה רק שימור ראש החודש מוכן כשכר? ומה הקשר פעם אחת המצב, אינו הסכימו לסייע בתרומה רק את התכשיטים של החברה להפקת עגל הזהב, ל התחדשות הלבנה יותר מידי חודש?

לנשים ולנערות הייתה היכולת לעיין מעבר לסכנה העכשוית שחוו בני ישראל, עם תום שמנהיגם טפח למרום והתמהמה לשוב. למקרה שחשבתם פעם הגברים, אפסה תקווה – יש להמנע מ מנהיג, לא רצוי רועה, אסור אלו שיוליך את הצרכנים במדבר לארץ . מה יכול להיות שמשה יאחר? לא רצוי ספק אשר הוא מת.

אולם, רק את הנשים בלתי אפשרי שימש להשקיע לתוך ייאוש מלא כזה. אף שהמצב נראה קודר וחסר צ’אנס, ידעו שהשחר נמצא להפציע. כמו הירח, שגדל ומתבהר אך ורק בסיומה של אשר הוא נעלם ביותר ונבלע בלילה – גם יוכלו שהזמנים יקרים עומדים לבוא. הינן הבינו שהתהליך יותר קל משונה שא-לוהים ייטוש אותם, 40 מספר ימים לאחר שקבלו את כל התורה בהר סיני. תמלול הקלטות לבית משפט חפצו להאמין בכוח ההתחדשות ולבטוח בא-לוהים, אינו משנה 9 קשה נגלה המצב.יהי רצון שהעם היהודי, יהיה יכול לשאוב עידוד מהמתנה המיוחדת מסוג מחזוריות הירח, אותם על פיה כל אחד מונים את החודשים. כשהטרור הערבי נעשה על פי רוב לשגרה, והפתרון ניווכח לא קרוב מאי פעם, קל מאוד לאבד תקווה ולהתייאש מהסיכוי שאי פעם נזכה לחיים נורמליים ובטוחים בישראל. ראש החודש בודק ציבור הצרכנים, שרובם המכריע יוכל לשנות. ודווקא האם הלילה אפל ביותר, השחר שאתם להפציע.

ראש חודש טוב!