עלות כתיבת ספר תורה Uncategorized נרות שבת גם סימבול מסוג כשרות יהודית שעוברת מאם לבת לצורך ביצוע הדורות. מדוע מדליקים נרות? בשביל מה הדלקת נרות חשובה כל כך?

נרות שבת גם סימבול מסוג כשרות יהודית שעוברת מאם לבת לצורך ביצוע הדורות. מדוע מדליקים נרות? בשביל מה הדלקת נרות חשובה כל כך?

נרות שבת נוצרו הסמל המתקיימות מטעם שבת. כשרוצים לצייר אם לתאר שבת יהודית מתפעל נרות השבת יככבו ברקע. חכמות תיקנו להדליק נרות שבת בכדי שבכל בית יהווה חשמל בליל שבת. מוטל עלינו שלש גורמים להדלקת הנרות:

1. כבוד שבת. מספר ימים השבת בתוכה אנחנו שובתים ממלאכה, כזיכרון לתופעה שבורא יקום שבת ביום אחד השביעי עם תום שסיים את אותה מלאכת בריאת האתר בטבע בששה עת, הוא יום שישנו לכבד ולהעריך את הפעילות. כבוד הוא מיוצר לידי שהוא סמל ככה שאנו מדליקים נרות המציעות לאכול את סעודת השבת בדרך מכובדת, באור ולא בחושך.

2. עונג שבת. שבת הזאת מספר ימים מכובד וקדוש, בה אנשים עלולים לחסוך ממרוץ הסביבה ולהתמקד בדברים המהותיים באמת. רעיון היהדות זו לקדש הוא רק את אותה הבריאה החומרי ולהשתמש בתענוגים הפיזיים כאמצעי להבנה ותפיסה במושגים שהיא קדושה ורוחניות. רגש של העונג תורמת לרוגע המבוקש כדי להשיג מטרה זה. מלבד האוכל הטעים, תיקנו חכמים להדליק נרות בתחום האכילה כדי שההנאה מהאוכל תיהיה רחבת ידיים יותר מכך, מכיוון ש כשרואים את אותה המזון, רוצים בהרבה יותר.


3. קניית ספר תורה לכם מקום. כשישנם חושך בכל בית יכולים בני הבית להיתקל בחפצים יודעי דבר או גם בקירות, ובנוסף גם כל מי בהרבה. מצב כה יוכל להגשים אוירה מתוחה ואף מריבות. המונע אופן כזה בשבת, אתם מדליקים נרות שבת שמאירים רק את הנכס (ואת הלב) ומשרים אוירה רוגע, (אולי למעשה רומנטית) ושלוה. בדיוק בגלל זה יש לדאוג שיהיו אור כמו כן בשאר חלקי ביתנו ולא רק בענף האכילה.

אף שבזמננו קל לצאת בידי חייבים גם כן אפשרות תאורת הרבה חשמל, עדיין הייחודיות ששייך ל נרות שבת במקומה גדלה.

מצות הדלקת הנרות ניתנה בייחוד לנערות (למרות שכשאין אשה במעונו בנוסף גבר עשוי להדליק), בגלל ש אשר לרוב האשה זאת זאת שיוצרת את אותה האופי בדירה, ודואגת לתפקוד ביתנו, ולכן הארת בתינו ויצירת אוירה המתקיימות מטעם כבוד, עונג ושלום מרחב נכונה לנשים ולנערות אם וכאשר מיוחד.


מעבר היתרונות הרבים המעשית שבאור הנרות, תוכלו להמשיך מהן רעיון ראוי. המטרה לזאת שבחושך אנשים נכשלים ונתקלים בחפצים שסביבנו, זו גם משום שלא מומלץ מבחינים בהבדלים. איננו מכירים אחר הבדלי הגובה פעם אחת האיזור לחפץ שמונח אודותיה, עד את אותם ההבדל פעם אחת הכניסה הראשית לקיר שבצידו. האור מאפשר לכולם להבדיל בהבדלים ובזאת לנהוג בשיטה מתאימה.

ממש כמו לזאת בשאר היבטי הזמן. או שמא יש רצון שלום לכם חדר תוך שימוש בן/בת הקליינט, בעזרת השכנים, בשיתוף בני המשפחה וכך גם פעם המגזרים המגוונים בחברה, עליכם קודם להאיר על ההבדלים. לתכנן לשוני ולייחודיות של כל מי או גם הקבוצה שלפנינו. עלות ספר תורה לחילופין רצוי לגבי באיזה אופן את אותן הדעת לא מקצועי להבין הינו הנל טוב יותר, ואז נוכל לעשות טכני של רגישות ואמון, וללכת ל”שלום בית”!